Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005
  

Etusivu       Tulokset       Määritelmät       Julkaisut       Toteuttajat

 
     

 

        

HLT 2004-2005 julkaisuja & artikkeleita

Tälle sivulle kootaan tiedot henkilöliikennetutkimuksista laadituista sähköisistä julkaisuista ja muista henkilöliikenteeseen liittyvistä tutkimuksista.

HLT 2004 - 2005
  

Vuosien 2004 - 2005 tutkimuksen erillistuloksia on saatavilla tämän sivuston kohdasta Tulokset.
  
Faktakortit ovat henkilöliikennetutkimuksesta tehtyjä lyhyitä tietoiskuja eräistä keskeisistä aihepiireistä. Tällä hetkellä niitä on tehty työmatkoista, vapaa-ajan matkoista, ostosmatkoista, joukkoliikenteestä sekä kävelystä ja pyöräilystä.
 
Tytti Viinikainen. Suomalaiset autoistuvat entisestään. Tiehallinto. Tiennäyttäjä 2/2006, ss. 23-24.

Virpi Pastinen. Suomalaisten matkat kotimaassa. Tiehallinto. Tulevaisuuden näkymiä 1/2006, ss. 6-12.

Ihmisten liikkumistarpeet (pdf). Tiehallinnon selvityksiä 49/2006.


Henkilöliikennesuoritteet - mistä tietoa? Tiehallinto, Liikenne- ja viestintäministeriö. Huhtikuu 2007.
 

Ville Voltti, Maija Luoma. Liikkujaryhmät valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimusaineistossa. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 43/2007.
  
Valtakunnallinen alueluokittelumalli (VALHEA)
 
VALHEA-menetelmä on Tiehallinnon teettämä aluerakenteen tarkastelutapa, jossa asuinalueen sijainnin ja laadun perusteella voidaan arvioida alueiden keskimääräinen liikkumisprofiili. Alueluokkien avulla voidaan arvioida tarkasteltavan kohteen matkatuotosta kulkutavoittain ja muita liikenteellisiä tunnuslukuja.
Työssä on laadittu kymmenportainen koko Suomen kattava aluetyyppiluokitus maankäytöltään ja liikennejärjestelmältään erilaisten alueiden matkatuotosten arvioimiseksi. Luokitus on liitetty osaksi valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen perusaineistoa, josta on voitu laskea erilaisilla alueilla asuvien keskimääräiset matkatuotokset kulkutavoittain ja matkatyypeittäin.

 

Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen (pdf) Tiehallinnon selvityksiä 28/2007
  
Työssä tehdyt luokitukset 1x1 km ruudukossa, MapInfo-muoto (zip, 37 MB)
  
Markku Kivari: Esittelyaineisto projektin seminaarista (pdf)

Kuvia raportista (pdf):
- saavutettavuusluokat
  
- aluerakenneluokat
  
- alueluokat, koko maa
  
- alueluokat, Etelä-Suomi
  
- alueluokat, Pohjois-Suomi
  

Valtakunnallisen alueluokittelun tarkentaminen raideliikenteen osalta Uudellamaalla
 
Uudenmaan kehityskuvan tarpeisiin laaditussa VALHEA -mallin UUSIMAA -luokittelussa joukko-liikennemuuttujana on käytetty etäisyyttä raideliikenteen asemasta. Laadittua uutta UUSIMAA -luokittelua voidaan käyttää Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella vaihtoehtona alkuperäiselle VALHEA -luokittelulle. Alueluokitus ottaa huomioon kaikki matkatyypit ja kulkumuodot perustuen olemassa olevaan tietoon alueiden rakenteesta ja ihmisten kulkutottumuksista.
Paikkatietoaineisto 1x1 km ruuduissa (.shp-muoto) (zip, 0,8 MB)
 
Alueluokitukset ja kartta (pdf)
 
Alueluokitus Uudellamaalla v. 2008 (raportti) (Uudenmaan liitto, Tiehallinto) 

 
 
 
Matkatuotokset
 
Julkaisu eri maankäyttötyyppien synnyttämän liikenteen määristä, ajallisista vaihteluista ja kulkutavoista. Matkatuotoksia on esitetty toiminnoittain sekä kerrosalan että asukkaiden / työntekijöiden suhteen.
 
Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (raportti, Ympäristöministeriö)